స్వీట్స్ Sweets

1. బెల్లం సున్నుండలు/ jagger Sunnundalu

2.గోధుమ పుట్నాల పాయసం / Milk dips for children

3.బీట్రూట్ కొబ్బరి బర్ఫి / Beetroot coconut burfi

4. పాల విరుగుడుతో గులాబ్ జామూన్/ Paneer gulab jamun

5. డబల్ కా మీఠ /Double kaa meetha

6. బెల్లం జిలేబీలు/ Jaggery Jilebis

Advertisements

Let me know how the recipe is!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s